Yeni T Rk Edebiyat Incelemeleri

Author: Zeynep Kerman
Publisher:
ISBN:
Size: 16.59 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3959
Download Read Online
Türk edebiyatında ilk defa bir yabancı yazann ölümü üzerine iki mersiye kaleme
alınır ve Sultan II. Abdülhamit, şairin ailesine bir taziye telgrafı çeker. Bun- 1 İnci
Enginün, Tanzimat Devrinde Shakespeare Tercümeleri ve Tesirleri, İstanbul
1979, Edebiyat Fak. Bsm., VII-326 s.; Türkçede Shakespeare-Çevirileri ve Etkisi,
İstanbul, Dergâh Yay., Nisan 2008, 527 s. 2 Zeynep Kerman, 1862-19 10 Yılları
Arasında Victor Hugo'dan Türkçeye Yapılan Tercümeler Üzerinde Bir Arastırma,
İstanbul ...

Tanzimat Ve Stibdat D Neminde T Rk Tiyatrosu 1839 1908

Author: Metin And
Publisher:
ISBN:
Size: 77.95 MB
Format: PDF, ePub
View: 7347
Download Read Online
Bu dönemin eserlerinde yer yer Shakespeare etkisi bulunabilir.12 İki düşman
yakaya ayrılmış ailenin birbirini seven iki gencinin romantik serüvenini işleyen
Ebüzziya Tevfik'in Ecel-i Kaza'sı kendi çağında bile Shakespeare'in Romeo ile
Juliet'iae benzetilmişti.13 Shakespeare etkisinin en açık seçik görüldüğü eser ...
İnci Enginün, "Mehmet Nâdir'in Shakespeare 'den Yaptığı Tercümeler", İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 1 ekim 1971, cilt xıx
, ss.

T Rk Edebiyat Nda Shakespeare

Author: İnci Enginün
Publisher:
ISBN:
Size: 34.81 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2440
Download Read Online
1963. : "Dahiye-i aşk yahud hicran", Dersaadet, 1303, 77 s. : "Footprints of
Foreign Literature in Japan", 1957. : "Shakespeare and Bohemıa Shakespeare
Survey, 9, 1956, s. 101-110. : "Abdülhak Hâmid'in tiyatro eserleri", Ülkü, X s . 4 . :
"Edebıyat ve sanat bahislerı", Ankara, 1932. : "Eski resimler", Ankara, 1933, : "
Hayat ile kitaplar", c.I, istanbul, tarihsiz, : "Shakespeare ve İtalya", Batı Dil
veEdebiyatları Araştırmaları Dergisi, I, nr.l, s. 221-239. : "Almanya'da
Shakespeare çevirileri", Batı Dil ...

T Rk Dili

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 58.11 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4997
Download Read Online
Makale önerilen düzende okunduğunda, "mumaileyh" Nâdire atfen kullanılmış
olup, Kıs Masalınm çevirmeni ile Hugo'nun makalesinin çevirmeninin aynı kişi
olduğunu ifade eder hâle gelmektedir. ... novella dizisinde yer alan hikâyesinden
oyun- laştırdığı bir Otello idi.9 Ducis uyarlamasına kaynaklık eden, Cinthio
metninin Fransızca çevirisi Gabriel Chappuys tarafından gerçekleştirilerek 1584'
de Paris'de yayımlanmıştı.10 1880'li yıllarda Türkiyede ilk Shakespeare çevirileri
başlarken, ...

Xix Y Zy L Yaz L Anlat Lar Nda S Zl K Lt R Etkileri

Author: G. Gonca Gökalp Alpaslan
Publisher:
ISBN: 9789751728906
Size: 79.35 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4855
Download Read Online
Haziran: 38-40. (1986) "Anonim Edebiyatımızda Motif Kavramı." Türk Folkloru, 88,
Kasım: 33-34. (1989) "Efsanelerin Teşekkülüne Etkili Olan Faktörler." Türk Yurdu,
IX, 372, Mart: 27-32. (1994) "Grimm Kardeşler'in Halk Türküsü Derlemeleri." Prof.
... Shakespeare Çevirileri." Metis Çeviri, 1. Güz: 22-26. (1990) Babalar ve Oğullar
(Tanzimat Romanının Epistemo- lojik Temelleri). İstanbul: İletişim Yayınları.
PARLATIR, İsmail (1984a) "Türk Romanında Tipler: Bihruz Bey." Türk Dili, XLVIII.

Mukayeseli Edebiyat

Author: İnci Enginün
Publisher: Erek Matbaacilik
ISBN:
Size: 32.30 MB
Format: PDF, ePub
View: 2118
Download Read Online
Şimdiye kadar bu tercümelerin varlığından bahsedildiğine rastlamadım. Halbuki
bu tercümeler, sadece Türk edebiyatında Shakespeare'in yerini tanımak
bakımından değil, Türk şiir tarihi bakımından da önemlidir. 1887-1895 yıllan arası
Mehmet Kaplan'ın "Ara Nesil" adını verdiği Tanzimat nesli ile Servet-i Fünûn nesli
arasında faaliyet gösteren yazarlar, batı dillerinden Türkçeye hayli şiir tercüme
etmişlerdir. Çoğu nesir olarak çevrilen bu şiirler. Servet i Fünûn üslûbuna tesir
eden bir ...

Cumhuriyet D Nemi Edebiyat Evirileri Se Kisi

Author: Öner Yağcı
Publisher:
ISBN: 9789751722119
Size: 46.51 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2840
Download Read Online
Bütün bunlar doğru, doğru ama insanoğlu şiir öteden beri dilden dile
çeviregelmiş, nice şairleri yalnız çevirilerden tanımış, sevmiş, Homeros, Vergilius,
Hayyam, Hafız, Shakespeare gibi şairlerin kaba yanlışlarla dolu çevirileri bile
nice insanları büyülemiş. Demek şiirin kendinde ... Ben şu kadarını söylemeğe
kalkışıyorum: 1957 yılında Türk şiirini en önemli olaylarından biri, belki de en
önemlisi Can Yücel' in Her Boydan adı altına toplayıp yayımladığı şiir çevirileridir.
Bu yayım Türkçede ...

Resimli T Rk Edebiyat Lar S Zl

Author: Seyit Kemal Karaalioğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 25.87 MB
Format: PDF, Docs
View: 3887
Download Read Online
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi (1948).
Tercüme Bürosu'nda çalıştı. Aylık biyografya ve bibliyografya dergisi «Kitap
Belleten»i ... kaynaklarındaki yazıları ve bibliyografya çalışmaları ile tanındı. -ir «
Nasrettin Hoca», «Shakespeare'in Türkçe Çevirileri», «Türk Atasözü»
kitaplarından oluşan sergileri dışında yayımlanan eserleri: Türkiye'de
Shakespeare, Shakespeare'de Türkiye (1958); Binbir Bilmece «Ferhat Sılacı»
adıyla (1959). KEMAL BEKİR (1924) ...

Askeri M Dahalelerin Ilk Haftas Nda Yaz Lan K E Yaz Lar Ndan Se Meler

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 48.82 MB
Format: PDF
View: 7723
Download Read Online
Hürriyet'in Türk bayraklı logosunun eskizlerini o çizmiştir. Türk basınında ilk hac
röportajını yapan kişidir. Prag'ın işgalini izlemiş, Hiroşima'ya giren ilk Türk
gazeteci olmuştur. Talat Halman (1931 -... ) Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı'dır.
Shakespeare çevirileri ile tanınmış bir edebiyat adamıdır. Yüksek lisansını 1954
yılında Columbia Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladı. 1953-1960
yılları arasında Columbia Üniversitesi, 1966-1971 ve 1972-198o yılları arasında
Princeton ...