Encyclopedia Of Information Science And Technology Fourth Edition

Author: Khosrow-Pour, D.B.A., Mehdi
Publisher: IGI Global
ISBN: 1522522565
Size: 27.34 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2337
Download Read Online
In E. Gökalp (Ed.), Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar (pp. 164194). Eskişehir,
Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Esmer, H. (2011). Küreselleşme ve Dijital
Çağ. In B. Gülmez (Ed.), Kültür Tarihi (pp. 138- 262). Eskişehir, Türkiye: Anadolu
Üniversitesi Yayınları. Gökalp, E. (2013). Medya, Kitle İletişimi ve Toplum. In N.
Suğur (Ed.), İnsan ve Toplum (pp. 22-57). Eskişehir, Türkiye: Anadolu
Üniversitesi Yayınları. Habermas, J. (2002). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü.
İstanbul, Türkiye: ...

Digital Transformations In Turkey

Author: Banu Akdenizli
Publisher: Lexington Books
ISBN: 0739191195
Size: 52.18 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7509
Download Read Online
Kent Yoksullarının Günlük Yaşamında Medya (Media in Everyday Life of the
Urban Poor, with Hakan Ergül & İncilay Cangöz, İletişim, 2012), editor of a book,
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar (Key Concepts in Social Sciences, Anadolu
University, 2012) and coeditor of two books Kültür Sosyololojisi (Sociology of
Culture, together with Ali Ergur, Anadolu University, 2011) and İnsan Hakları ve
Demokratikleşme Süreci (Human Rights and Democratization Process, together
with İhsan ...

Kitap

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 45.55 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2167
Download Read Online
Sosyal. Bilimlerde. Temel. Kavramlar. • Mehmet DOĞAN Kavram kargaşalığımın
doğurduğu yıkıcı tesirler artık bütün aklı başında ilim ve fikir adamlarıma kabul
ettiği ve giderilmesi için çalıştığı belli başlı bir konu hâline geliyor. Bursa
Üniversitesi sosyoloji bölümü öğretim üyelerinden Dr. ilhan Sezai, «Sosyal
Bilimlerde Temel Kavramlar» adlı kitabının önsözünde, ütkemizde «kelimelerin
gerçeğin en büyük düşmanı hâline getirildiğini» böylece insanların düşünmeden
uzaklaştırılarak ...

T Rk Medeniyeti Tarihi

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9754929033
Size: 21.92 MB
Format: PDF, ePub
View: 3693
Download Read Online
Tarih, Medeniyet ve Kültür ‹slâm-Türk Medeniyeti Tarihi Türk Medeniyeti Tarihi
Türk Tarihi ‹le ‹slâm Tarihi ‹liflkisi Özet De¤erlendirme Sorular› Kaynakça Bu
üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya bafllamadan önce; Lisede okudu¤
unuz Sosyoloji ve geçen y›l takip etti¤iniz Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
kitab›n›n ilgili konular›n› hat›rlay›n›z. Geçmifl toplumlar›n ve milletlerin yaflam
biçimleri ile meydana getirdikleri eserleri düflününüz ve bunlar›n neler olabilece¤
ini not ediniz.

En Uzun Asr N Hik Yesi

Author: Mehmet Önal
Publisher: Akcag
ISBN: 9789753382953
Size: 50.68 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3997
Download Read Online
Her ilmî çalışmada olduğu gibi, Yokuşa Akan Sular isimli hikâyedeki modern
tahkiyenin ve klâsik geleneğin izlerini araştırmak için de temel metot en başta
objektif metot olmalıdır. Edebiyat araştırmalarında her zaman tartışılan objektif
metot, eserden hareket eden, konu-sınır-terim ölçülerini kuran; sosyal
bilimlerdeki araştırma safhalarını tâkip Model: ".. tabiî bilimlerde çokça kullanılan,
sonraları sosyal bilimlere de yerleşen ilim metodu ile ilgili bir kavram olup 'belirli
bir şeyi temsil için ...

Kuran Da Temel Kavramlar

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 59.39 MB
Format: PDF
View: 6634
Download Read Online
Bilimsel olarak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi
dallarına kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en "
bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede
bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en
ucunda, yani en "bilim dışı" sayılan kısımda ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı
his gibi "duyum ötesi algılama" kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır!
Zuckerman ...

T Rk Edebiyat

Author: Ahmet Kabaklı
Publisher:
ISBN:
Size: 13.29 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6242
Download Read Online
İlk şiir kitabı Alaca Dünya'dan (1969) başka Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar (
1980) ve Sosyoloji Yazıları (1983) adlı eserleri bulunmaktadır. Sabır ve Gül şairin
ikinci şiir kitabıdır." 78 sayfa olan eser "Yazı Yayıncılık, PK 443 Sirke- ci/
İSTANBUL adresinden istenebilir. ÜSKÜPTEN KOSOVAYA / Yavuz Bülent
BAKİLER Bâkiler'in çok okunan şiir kitaplarından sonra yine çok okunan nesir
eserlerinin de yeni baskıları yapıldı. Üsküpten Kosova'ya her Türk aydınının
bilhassa gençlerin ...

D Nden Bug Ne Siverek

Author: Ekrem Akman
Publisher:
ISBN:
Size: 77.62 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1103
Download Read Online
... Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı iken, 1995 yılında Başkent
Üniversitesi "Sosyal Bilimler Enstitüsü"nü Kurmak görevini üstlendi (1995) Halen
Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak görevini
sürdürmektedir. Ve Halen UNESCO Kulübü başkanı olan Prof.Dr.İhsan SEZAL,
aynı zamanda Fulbright Yönetim kurulu üyesi ve sosyoloji Derneği üyesidir.
BASILMIŞ KİTAPLARI : 1 - Alaca Dünya (Şiir 1969,1996) 2- Sosyal Bilimlerde
Temel Kavramlar.