Haftaya Bak

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 12.89 MB
Format: PDF
View: 5846
Download Read Online
-Ki;ilerin ba<¡anh olup olma yaragina dair bazi gorüslrri sity lemek istemiyorum.
Olayi kiçi lerden öle bir sistem meselesi di- ye gbrüyoium. Süyledigim geli$-
meler sonrasi bir de gördiigünüz gibi рек çok olayda bir rüstet hadisesi gündeme
geldi Türkiye 'de. Bunlann konu^ulabilmesi. basinda yer almasi, halkm hi ç
olmazsa ne derece neler dönriü- günü ögrenmeye ba;lamasi iyi- dir. -tîrubunuzda
klmltr var? •40 ki^tyi lamamtadrklan son- ra. hrpsini birden açiklamak isti- yorum.

20 Y Zy L N Son Be Y L Nda T Rk Sinemas

Author: Âlim Şerif Onaran
Publisher:
ISBN: 9789752954717
Size: 54.35 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4040
Download Read Online
1990'larda Türk sinemasinda ortaya çikan diger radikal bir degi§im ise, ses
alaninda olmu§tur. Görüntü kadar önemli bir diger yaratici ... Dönemi'nde ise,
sesli film çekme bir gelenek haline getirilip, geli§tirilecegine tersine seslendirme (
dublaj) teknigine yatinm yapilmi§tir. Bir filmin dünyasini olu§turmasina ... çökmesi
gelmekteydi. Bu yeni dönemde film yapmak isteyen, kendisini sinema yaparak
ifade etmek isteyen ki§ilerin, yapacaklan filmlerin bütçelerini de bulmalan, yani
kendi ...