Yayinlari

Author: İstanbul Üniversitesi. İktisat Fakültesi
Publisher:
ISBN:
Size: 10.20 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5922
Download Read Online
İktisat Fakültesi. B) Birinci plânda şahıslan mutazarrır eden basın suçlarından
mütevellit ceza dâvalarını mutazarrır olanlar değil müddeiumumilik açmalıdır, zira
: (a) Şahısları doğrudan doğruya zarara uğratsa da, bu fiiller suç sayıldığına göre
cemiyet ... Mutazarrır dan fertlerin ceza dâvası açabilmelerinin lehinde ve
aleyhinde ileri sürülebilecek bu en belli başlı fikirleri gözönünde bulundurmak
suretiyle varacağımız netice, bu dâvaların müddeiumumilik tarafından açılmaları
lâzım geldiği ...

Ilo Sad

Author: İbnülemin Mahmut Kemal İnal
Publisher:
ISBN:
Size: 19.31 MB
Format: PDF
View: 6161
Download Read Online
Iktisat ve muhasebe hakkinda tetkikler yap- mig, tekaüt edilmesini müteakip
bütün zamanini felsefe ve tasavvufa hasreyle- migtir. Ismail Fennî Ertugrulun
diger ehemmiyetli taran musikiye tam ... ve es.rleri bege- nilerek bütün askeri
birlik bandolarina tamim ve tavsiye olunmu§- tur. Ismail Fennî Ertugrul keman ve
kanun çalardi. Çocuklugunda Tirnovada Bulgar çalgicilardan Dimitrioftan kanun
ve Pamuk oglun- dan keman ögrenmigtir. Ayni zamanda maiyetinde vazife
gördügü Tirnova ...

Mikroekonomi

Author: Kaynak: Wikipedia
Publisher: Books LLC, Wiki Series
ISBN: 9781232930556
Size: 36.34 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3144
Download Read Online
Kaynak: Wikipedia.

Orum 1997

Author: Mahmut Selim Gürsel
Publisher:
ISBN: 9789759558024
Size: 80.50 MB
Format: PDF, Docs
View: 7152
Download Read Online
Çorumlu Dergisi'nde Çorum tarih, jeolojisi ve cografyasi hakkmda
incelemeyazilan yayí m land 1.1938 tarihinde Ankara'ya yerlesti, Iktisat
Bakanliginda çalisti ve1949 tarihinde emekli oldu.Siir çalismalanni , Ülküc.Ya
demokrasi Ya ûlum,Kibris Destani ve Avize kitaplannda ya- yimladi. Siir'lerinde;
Yurt severlik, çagdashk demokrasi konularmi ve gençlere ögütleri kapsar.
Abdullah ERCAN'm hazirladigi Çorumlu Ça- ¡rler antolojisinde, dokuz siir'i.alti
dórtlük ve bir bey'tini yayinlandi. ARJF ...

Belleten

Author: Türk Tarih Kurumu
Publisher:
ISBN:
Size: 33.93 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6135
Download Read Online
Bu müstacmı'rler, ziraat ve hırfetle meşgul oluyorlar, hatta Rumelilde bulunmayan
bazı meyveleri bile getirip yetiştiriyorlardıfı'. Bütün bu faaliyetleri ile dervişler,
fütuhâtın ... Anadolu*dan gelen Türk muhâcirler, genellikle müstakil köyler
kurmuşlar ve bu köyler, duruma göre çeşitli Türk adları almışlardır. Ekseriya
köylerde ve şehirlerde müslüman ... tarzına âit araştırmalar", İÜ İktisat Bellıtın C.
LVII, 7 Fakti'lterı' Mecmuası, XXIll/1-2, istanbul 1963, s. 239 vd.; M. Cezar,
RUMELl'DE İSKAN ...

Ay N Tarihi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 76.33 MB
Format: PDF
View: 6807
Download Read Online
Polonya milli kurtuluş komitesinin heyri şu şalııslardan ibaret olacaktır: hamite ve
dış işleri şubesinin reisi Edrard Maravskibeldslev Osubka, reis vekili itial ve zirai
ıslahat şubesinin reisi Andra Vitos, reis vekili Vanda Vaslovskaya, ail müdafaa
şubesinin reisi tümgeneral Mihail Rolya - Jenevski, millî müdasa şubesinin reis
vekili tuğgeneral Zigmund Berling, sivil idare reisi StanislavKotokızroşevski, millî
iktisat ve maliye tbesinin reisi Yan Stefan Koneman, adi sube reisi Yan Çehovski,
 ...

T Rk D Nyas Edebiyat Lar Ansiklopedisi

Author: Müjgân Cunbur
Publisher:
ISBN: 9789751612816
Size: 80.32 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5882
Download Read Online
Sosyal hayatı eleştiren şiirleri ve hicivleri de vardır. Şiirlerinde canlı halk dilinin
zengin estetik imkânlarından faydalandı. "Ychya Bey ve Dostuhanım" destanında
şairin şiirleri kullanılmıştır. Kaderi ifade eden "Dilgemî" aşık havası onun adı ile
bağlı olup Aşık sanatının gelişimini etkiledi. Hüseyin Arifen "Dilgem Destanı" (
1983) adlı manzum hikâyesi ona hasredilmiştir. Kay.: Şö'rler (düzenleyen: O.
Sarvclli), Bakû 1975; "Yahya Bey ve Dostuhanım", Azerbaycan Halk Destanlan,
Bakû 1980.

N N Ansiklopedisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 46.62 MB
Format: PDF
View: 1027
Download Read Online
Ovanın doğu bölümünden faydalanma arttıkça birer tabiî pazar yeri olan bu şeh
rler büyüyebilecektir. Ç. daki ... yolu ile Ç. dan geçmiştir. Bugün bir yandan İç ve
Batı Anadoluyu, öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadoluyu Ç. ya bağlıyan
demiryolları, ovayı Mersinden Osmaniyeye kadar geçtiği gibi, bir kol da
Toprakkale istasyonundan Iskenderuna ... Ç. nın iktisat ve ticaret merkezi olan ve
güney Anadolunun en büyük şehri sayılan Adana, yurdun her yerine motorlu
taşıtlarla bağlıdır.